Obchodní podmínky

Obecné ustanovení

Jsou-li tyto obecné podmínky součástí nabídek a smluv k dodávkám zboží a nebo služeb dodavatele, veškerá ustanovení těchto podmínek budou mezi stranami platná, pokud se od nich obě strany výslovně neodchýlí písemnou formou. Dodavatel nebude brát zřetel na jakékoli odkazy kupujícího na jeho vlastní nákupní, smluvní a jiné podmínky.

V těchto obchodních podmínkách mají následující pojmy tyto významy:

 •     a.    Dodavatel: MOTORSERVIS Švec s.r.o.
 •     b.    Kupující: strana, které je výše uvedená nabídka určena
 •     c.    Zboží: zboží dodané dodavatelem, jako (náhradní díly, polomotory, spalovací motory, generátory, apod. ) stejně tak jako služby, jakou jsou opravy, poradenství a kontroly.
 •     d.    Služba: práce provedené podle smlouvy.

Dodavatel

MOTORSERVIS Švec s.r.o., se sídlem Temenická 2244/98, Šumperk, 787 01

IČO: 48398187. DIČ: CZ48398187. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 10324, 36903/99

Bankovní spojení pro platby v CZK - KB Šumperk
číslo účtu: 27907841/0100
SWIFT: KOMBCZPP
IBAN: CZ11 0100 0000 0000 2790 7841
Bankovní spojení pro platby EUR - ČSOB Košice
číslo účtu:4007647059/7500
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK13 7500 0000 0040 0764 7059
Košice - Slovakia

Obchodní činnost společnosti MOTORSERVIS Švec s.r.o. se řídí ustanovením Zákona o obchodních korporacích, č. 90/2012 Sb. a zákonem č. 89/2012 Sb. Nového občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva

Je-li smlouva uzavřena písemnou formou, nabývá platnosti dnem jejího podpisu dodavatelem nebo dnem odeslání písemného potvrzení objednávky kupujícím. 

Dodávky nad rámec smlouvy jsou vše, co dodavatel, po konzultaci s kupujícím, i bez nutnosti písemného potvrzení dodá a nebo instaluje během naplňování smlouvy, a co je nad rámec množství explicitně uvedeného ve smlouvě nebo v potvrzení objednávky, nebo když dodavatel vykoná více činnosti, než je explicitně uvedeno ve smlouvě nebo v potvrzení objednávky.

Přísliby ze strany zaměstnanců dodavatele vyjádřené ústní formou, nebo ústní domluva s nimi, nejsou pro dodavatele závazné dokud a pokud nebudou tyto potvrzeny písemnou formou.

Dodací lhůta začíná běžet v den připsání zálohy na účet dodavatele, je-li záloha vyžadována. 

Nabídky

Všechny nabídky dodavatele jsou nezávazné, není-li smluvně dohodnuto, že je nabídka závazná. Nabídky podané dodavatelem, stejně jako kalkulace a popisy zůstávají jeho majetkem. Kupující zaručuje, že takové informace nebudou kopírovány, odhalovány třetím stranám a publikovány bez písemného souhlasu dodavatele.  

Objednávání zboží a služeb

 • telefonicky
 • osobně v sídle společnosti
 • elektronickou poštou
 • internetovým obchodem

Dodání zboží/služeb

 • osobní převzetí - v sídle společnosti
 • vlastní doprava kupujícího
 • přepravní službou 
 • svozem dodavatele

Kupující je povinen ihned po převzetí zboží provést kontrolu zboží a potvrdit doklad o převzetí zboží. Podpisem potvrzuje kupující kompletnost a správnost objednaného zboží bez zjevných vad. Pokud zjevné vady či nesrovnalost s objednávkou (dodacím listem, fakturou) nevytkne okamžitě dodavateli, bude dodávka považována za bezchybnou.  

Kupní cena, splatnost kupní ceny

Kupní cena zboží se sjednává dohodou mezi dodavatelem a kupujícím při odsouhlasení objednávky bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude k ceně zboží připočtena v zákonné výši.  Výše kupní ceny je uvedena na fakturách dodavatele, a to po poskytnutí případných slev na základě dosaženého obratu, akčních slev apod. Kupní cena je splatná okamžikem dodání zboží kupujícímu, a to v hotovosti, pokud není dohodnuto jinak. Kupující je povinen dodavateli za dodané zboží a služby uhradit kupní cenu, která je dána ceníkem dodavatele, platného v době přijetí objednávky, pokud se strany nedohodly jinak. Při prodlení kupujícího s platbou za dodané zboží, nebo služby nad rámec lhůty splatnosti, je kupující povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

Byla-li s dodavatelem domluvena montáž dodávaného výrobku, cena zahrnuje domluvenou montáž a doručení výrobku ve funkční podobě na místo uvedené v objednávce, včetně všech nákladů, ale vyjma nákladů na přepravu. 

Přenos rizik a vlastnické právo

Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího okamžikem uhrazení celé kupní ceny. Do úplného uhrazení celé kupní ceny není kupující oprávněn zboží dodavatele zcizit, zastavit, pronajmout ani nijak právně či fakticky zatížit. Zničení, ztráta nebo odcizení zboží nezbavuje kupujícího povinnosti uhradit dodavateli sjednanou kupní cenu. 

Jakmile je zboží doručeno nebo připraveno k převzetí (v případě osobního odběru) nese kupující riziko za všechna přímá i nepřímá poškození, která mohou vzniknout na zboží nebo skrze něj, s výjimkou takových, která lze připsat zanedbání ze strany dodavatele. Pokud je kupující vyrozuměn o tom, že zboží je připraveno k převzetí nebo dodání a nepřevezme zboží do svého vlastnictví, bude dodavatel oprávněn účtovat kupujícímu náklady z toho vyplývající, včetně nákladů na skladování výrobku.

Bez ohledu na podmínky dané v předchozím odstavci bude vlastnictví zboží přeneseno na kupujícího pouze tehdy, až bude v plné výši zaplaceno vše, co kupující dluží dodavateli za materiál a příslušné činnosti, včetně úroků a nákladů.

Zástavní právo

K zajištění našich nároků ze smluv o dílo, které nezahrnují dodání movitých věcí, jež mají být vyrobeny nebo zhotoveny, máme zadržovací právo, jakož i smluvní zástavní právo ke zboží, které přešlo do naší držby podle objednávky.

Zadržovací právo a smluvní zástavní právo se sjednává k zajištění nároků vyplývajících z dříve realizovaných objednávek, zákaznických služeb nebo jakýchkoli jiných nároků vyplývajících z obchodního vztahu. V případě, že je kupující v prodlení, můžeme zástavu – poté, co jej na to upozorníme – zpeněžit libovolným způsobem. Ustanovení §1315 odst. 3 občanského zákoníku tím není dotčeno. Výtěžek zpeněžení zástavy, snížený o přiměřené náklady s tím spojené se započte proti nesplaceným závazkům kupujícího.

V případě, že nemůžeme předmět zástavy skladovat, máme právo je skladovat na jiném místě a požadovat od kupujícího náhradu přiměřených nákladů s tím spojených.

Vrácení zboží

Dodavatel akceptuje vrácení zakoupeného zboží pouze za těchto podmínek:

 • zboží je kompletní, čisté a bez známek jeho použití nebo montáže
 • obal zboží je původní, nepoškozený, kompletní a čistý
 • vrácení zboží bylo předem avizováno telefonicky nebo e-mailem a odsouhlaseno dodavatelem
 • součástí vráceného zboží je vyplněná průvodka
 • zboží lze vrátit do 10 dnů ode dne prodeje bez dalších sankcí, při pozdějším vrácení je účtován poplatek 20% z fakturované ceny

Cenu dopravy při vracení zboží zpět hradí kupující.

Dodavatel si vyhrazuje právo nepřijmout vracené zboží zejména když:

 • bylo dodáno na speciální objednávku
 • zboží nebo část vraceného zboží pochází ze speciální akce nebo z výprodeje
 • pokud se výrazně změnila dodavatelská cena
 • lhůta pro vrácení přesáhla 60 dnů ode dne prodeje

Záruky a reklamace

Dodavatel poskytuje ode dne fakturace:

 • 12 měsíční záruční lhůtu na nové zboží
 • 12 měsíční záruční lhůtu na repasované motory výměnným způsobem testované na motorové brzdě.
 • 6 měsíční záruční lhůtu na repasované hlavy válců, polomotory a holé motory
 • 3 měsíční záruční lhůtu na zboží ve výprodeji
 • 6 měsíční záruční lhůtu na opravy vozidel a motorů

Chybné materiály, nebo špatné zpracování, či závada na dodaném výrobku musí být prokazatelné a musí být písemně oznámeny dodavateli v průběhu záruční lhůty. Pokud bude tato lhůta překročena, veškeré reklamace vůči dodavateli ohledně konkrétní závady nebudou platné. Právní nároky musí být podány do 2 měsíců od včasného podání reklamace, nebo dojde k jejímu stornování. Vyplněním reklamačního protokolu dodavatele, zákazník popíše stav výrobku a to jak, se jeho vada projevuje. Dále uvede svůj požadavek na vyřízení reklamace, tj. jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje. Neuvede-li zákazník konkrétní požadavek, který by byl v souladu se zákonem, provede výběr způsobu vyřízení reklamace dodavatel.

Závady, na které se vztahuje záruka odstraní dodavatel buď opravením nebo nahrazením závadné části, ve vlastních prostorech nebo jinde, nebo tak, že dodá nové zboží nebo vrátí kupní cenu a to vždy dle svého uvážení pokud není ujednáno jinak.

Kupující je povinen, v případě uplatnění odpovědnosti za vady výrobku prokázat, že výrobek byl uveden do provozu, montován, upravován nebo instalován odborným servisem a prokázat druh provedených servisních úkonů, vč. použitého materiálu a součástek. Dále je kupující povinen prokázat, že výrobek byl montován v souladu s technologickým postupem, vydaným výrobcem vozidla. Jinak nemůže být záruka uznána.

Kupující je povinen při uplatnění odpovědnosti za vady předat dodavateli výrobek v kompletním stavu, tak jak byl zakoupen, včetně příslušenství. Není-li to dost dobře možné, musí kupující dodavateli nebo jím pověřeným osobám umožnit odborné posouzení stavu výrobku, vč. podmínek, za nichž byl výrobek užíván nebo provozován. V případě uplatňování odpovědnosti za vady je dodavatel oprávněn po kupujícím požadovat protokol o vyčtení paměti závad z řídící jednotky motoru a protokol o provedení diagnostiky funkčních členů z autorizovaného servisu.

Kupující může s písemným souhlasem dodavatele provádět záruční opravy sám, nebo je zadat třetí straně, na náklady dodavatele, pokud jsou tyto náklady dopředu známy, jsou dodavatelem písemně odsouhlaseny a jsou-li v rozumné výši. Rozumná výše takových nákladů se posoudí vzhledem k ceně, jakou by za takovou práci účtoval dodavatel. Třetí strana provádějící tyto záruční opravy bude určena po dohodě mezi dodavatelem a kupujícím. Opravy podle ustanovení tohoto odstavce jsou možné:

 • pokud není dodavatel včas nebo vůbec schopen opravit závadu ve vlastních prostorech, nebo
 • pokud existuje velká disproporce mezi nutnými výdaji na přepravu výrobku do prostor dodavatele a náklady na samotnou opravu v tomto místě.

Veškeré náklady nad rámec výše popsané povinnosti, včetně přepravních nákladů, cestovních výdajů, nákladů na odbornou prohlídku a nákladů na demontáž a montáž, budou hrazeny kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na vadné materiály nebo provedenou práci. Bez ohledu na spolupůsobící příčiny se záruka nevztahuje na:

 • vady způsobené dopravní nehodou, tzn. bezprostředně zvenčí náhle způsobenou událostí s mechanickým silovým působením
 • vady vzniklé běžným opotřebením
 • vady vzniklé nedostatek pravidelné údržby
 • vady způsobené použitím nesprávného vybavení a technologických postupů    
 • vady vzniklé svévolným nebo zlovolným jednáním
 • vady způsobené nedbalostí
 • vady způsobené požárem nebo explozí
 • vady které vznikly použitím výrobku v rozporu s účelem, ke kterému je určen (např. vozidlo bylo použito k vlečení přívěsu o vyšší hmotnosti než jsou přípustné hodnoty stanové výrobcem, apod.)
 • vady které vzniknou v důsledku použití nevhodných provozních a mazacích hmot
 • vady které budou způsobeny úpravami výrobku nebo zásahem do jeho konstrukce
 • vady vzniklé použitím věci, která zjevně vyžadovala opravu, výjimkou jsou případy, že vada prokazatelně není v příčinné souvislosti
 • vady způsobené nesprávným skladováním výrobku

Záruka se v žádném případě nevztahuje na závady, které jsou částečně nebo zcela důsledkem:

 • montáže a nebo instalace třetí stranou, včetně kupujícího
 • použití materiálu nebo zboží užitého na objednávku kupujícího
 • použitím materiálu nebo zboží poskytnutých kupujícím dodavateli pro obrobení nebo zpracování
 • použití materiálů, zboží nebo metod které byly aplikovány výslovně dle instrukcí kupujícího, stejně tak jako zboží dodaného kupujícím

Vykoná nebo zadá-li kupující demontáž, opravu nebo jinou práci v souvislosti s výrobkem bez předchozího písemného souhlasu dodavatele, třetí straně, budou veškeré záruční reklamace neplatné a bezpředmětné.

Vymění-li dodavatel zboží nebo výrobky za účelem naplnění svých záručních závazků, stávají se vyměněné zboží nebo výrobky jeho majetkem. V případě opravy nebo výměny zboží se původní záruční lhůta neprodlužuje. 

V souvislosti s oddělenými objednávkami oprav nebo úprav nebo jiných služeb od dodavatele, nebylo-li dohodnuto jinak, je záruka poskytována pouze na kvalitu objednané práce, a to na dobu 6 měsíců. Tato záruka se vztahuje pouze na povinnost dodavatele vykonat znovu patřičnou práci, pokud je tato shledána jako závadná.

Pokud se kupující domnívá, že dodavatel nedostál svým záručním závazkům, nezbavuje jej to jeho vlastních závazků vyplývajících z ostatních smluv uzavřených s dodavatelem.

V případě uplatňování reklamace v rámci záruční lhůty je kupující povinen se striktně řídit reklamačním řádem dodavatele.

Zboží dodávané dodavatelem je určeno k montáži v odborném nebo autorizovaném servisu a není určeno k montáži svépomocí. Je odpovědností kvalifikovaného pracovníka zkontrolovat stav, úplnost a použitelnost dílů před a během instalace. Všechny díly je třeba instalovat podle pokynů výrobce originálních zařízení. Dodavatel nepřebírá odpovědnost za následné poškození nebo ztráty zisku.

Reklamace bude vyřízená v přiměřené lhůtě, která vzhledem k povaze vady zboží a za účelem provedení potřebných kontrol, opravy či k následnému zaslání zboží k posouzení vady výrobci, může přesáhnout čtyřicet dnů, s čímž kupující výslovně souhlasí a na reklamačním protokolu potvrdí svým podpisem.

Ochrana osobních údajů

Povinností dodavatele je dodržování zákona 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a informací. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení jeho objednávek a/nebo zakázek, stejně jako pro účely vedení uživatelského účtu v internetovém obchodě dodatele, a to v následujícím rozsahu: IČ, DIČ, jméno, příjmení, adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, dodací adresa (dále jen "osobní údaje"). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů i pro marketingové účely, jako je zasílální obchodních sdělení a informací. Souhlas se zpracováním osobních údajů není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy. Tento souhlas je možné kdykoli písěmně odvolat na adrese motorservis@motorservis.cz. Veškeré osobní údaje získané od zákazníka jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu dodavatele a nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje předávany pouze v rozsahu, který je nutný k doručení objednávky. Faktury mohou být předány úřadům daňové zprávy na jejich vyžádání. Uživatelský účet na webových stránkách dodavatele si kupující vytváří dobrovolně za účelem lepší uživatelské použitelnosti stránek. Na základě této registrace má kupující přístup do svého účtu, ze kterého může odesílat objednávky prodávajícímu. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit přístup k uživatelskému účtu třetím osobám. Dodavatel je oprávněn uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, pokud kupující uživatelský účet nepoužívá, nebo má-li dodavatel podezření, že je uživatelský účet zneužíván. Uživatelský účet je automaticky smazán 12 měsíců od posledního přihlášení. 

Omezení odpovědnosti

V rozsahu povoleném zákonem dodavatel neposkytuje vůči webové stránce žádné záruky, zejména s omezením, zárukami ohledně přesnosti popisů a ilustrací položek na webových stránkách a e-shopu nebo v katalogu či jiných porušováních IP a virem. Usilujeme o to, aby naše stránky byly aktuální, ale nemůžeme zaručit, že stránky a jejich obsah jsou zcela bez technických chyb, virů nebo cokoli jiného, které by mohlo mít škodlivý vliv na váš počítač nebo jakoukoli jinou technologii. MOTORSERVIS se také bude snažit o nepřetržitý přístup k webu 24 hodin denně, ale přístup může být kdykoli pozastaven, omezen nebo ukončen. Používáním této stránky souhlasíte s tím, že přebíráte plnou zodpovědnost za veškeré náklady spojené s nezbytným servisem nebo opravou jakéhokoli zařízení, které používáte. Toto prohlášení samozřejmě neovlivňuje zákonná práva zákazníka.
V rozsahu povoleném zákonem nebude společnost MOTORSERVIS vůči vám ve smlouvě, odpovědnosti (včetně nedbalosti) nebo jinak odpovědná za jakoukoli ztrátu (včetně ztráty zisku), náklady nebo škodu (nepřímé, následné nebo jinak) Vašeho používání webových stránek nebo použití informací předávaných prostřednictvím webové stránky, a to i v případě, že si uvědomíme, že taková ztráta je možná. Kromě toho nebudeme odpovědni vůči vám za porušení těchto podmínek ani za selhání v případě, že zpoždění nebo selhání je způsobeno příčinou mimo naši přiměřenou kontrolu.
Stránku musíte používat pouze pro zákonné účely. Registrací u nás uznáváte, že jste zodpovědný/á za veškerý přístup k webu pomocí podrobností o přihlašování, které nám poskytnete. Stejně jako u všech hesel a uživatelských jmen, je důležité, abyste je vždy zachovávali důvěrné.
Pokud je jakákoli část těchto podmínek nezákonná, neplatná nebo z jakéhokoli jiného důvodu nevymahatelná, pak toto ustanovení bude vyloučeno z podmínek a nebude mít vliv na platnost nebo vymahatelnost kteréhokoli ze zbývajících ustanovení. Také, pokud se nám nepodaří uplatnit právo podle těchto podmínek, neznamená to, že nemáme právo prosadit další práva nebo stejný druh práva v pozdější fázi.

Pozastavení platnosti a vypovězení smlouvy

V případě překážek pro naplňování smlouvy, které vzniknou v důsledku vyšší moci, má dodavatel právo bez soudní intervence smlouvu buď pozastavit na dobu maximálně 6 měsíců, nebo ji zcela nebo částečně vypovědět, aniž by po něm byla požadována náhrada. Během pozastavení je dodavatel oprávněn a na konci takového období povinen zvolit si buď pokračování v plnění smlouvy nebo její částečné či plné vypovězení. V případě pozastavení i vypovězení smlouvy je dodavatel oprávněn požadovat okamžité zaplacení za vše, co již dodal nebo vykonal v rámci dosavadního plnění smlouvy.

Nesplní-li kupující jakékoli závazky vyplývající pro něj ze smlouvy uzavřené s dodavatelem, nebo ze smlouvy k takové smlouvě přidružené, nebo tak neučiní správně nebo včas, nebo existují-li důvodné obavy, že kupující není schopen nebo nebude schopen dostát svým smluvním povinnostem vůči dodavateli, a také v případě bankrotu, pozastavení plateb, uzavření, likvidace nebo částečného transferu v rámci podnikání kupujícího, včetně transferu významné části jeho aktiv, je dodavatel oprávněn i bez výzvy o prodlení či soudní intervence pozastavit plnění každé z těchto smluv na období max. 6 měsíců, nebo je částečně nebo zcela vypovědět, aniž by tak vznikl důvod k uplatnění nějaké kompenzace nebo záruky, a také bez dopadu na svá další práva podle těchto smluv. Během pozastavení je dodavatel oprávněn a na konci takového období povinen zvolit si buď pokračování plnění nebo částečné nebo plné vypovězení pozastavených smluv.

V případě pozastavení nebo vypovězení podle předchozího odstavce, bude domluvená cena okamžitě splatná, a to po odečtení již zaplacených splátek a nákladů, které dodavatel ušetří v důsledku pozastavení nebo vypovězení smlouvy.

Kupující se nemůže domáhat zpětného vypovězení smlouvy.

Spory

Případné neshody, které vzniknou v rámci smlouvy nebo z obchodního vztahu budou řešeny vyjednáváním mezi stranami. V případě nemožnosti vyřešení sporů stran prostřednictvím vyjednávání, podléhají spory přezkoumání a rozhodnutí u přípustného soudu v Šumperku.

Vyšší moc

V rámci dosahu těchto obecných obchodních podmínek znamená vyšší moc všechny okolnosti, které dodavatel nemůže ovlivnit, a to i tehdy, pokud byly tyto okolnosti předvídatelné v době uzavření smlouvy. Jedná se o okolnosti, které brání trvale nebo dočasně v naplnění smlouvy a to včetně války, válečné hrozby, občanské války, občanských nepokojů, stávek, blokád, přepravních komplikací, požáru a jiných vážných narušení podnikání dodavatele nebo jeho subdodavatelů.

Závěrečná ujednání

Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek se použijí vždy, pokud není mezi dodavatelem a kupujícím uzavřena individuální obchodní smlouva, která by byla těmto všeobecným obchodním podmínkám nadřazena.

Kupující bere na vědomí, že dodavatel je oprávněn jednostranně tyto všeobecné obchodní podmínky aktualizovat. Kupující je povinen se se všeobecnými obchodními podmínkami seznámit.