Vážení zákazníci, z důvodu celozávodní dovolené 5.-9.8. budou Vaše objednávky vyřizovány od 12.8.2024. Děkujeme, tým Motorservis.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“),

 

MOTORSERVIS Švec s.r.o.

IČ: 48398187

se sídlem Temenická 2244/98, 787 01 Šumperk

583 250 930, e-mail: motorservis@motorservis.cz

 

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, vzniklá na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené prostřednictvím distančního webového obchodu Prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.motorservis.cz (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

2. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

3. Ustanovení předmětných Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

4. Znění předmětný Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

5. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). 

Článek II.

Vymezení některých pojmů

1. Prodávajícím je obchodní společnost MOTORSERVIS Švec s.r.o., Temenická 2244/98, 787 01 Šumperk, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 10324, 36903/99 (dále jen „Prodávající“). Prodávající při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2. Kupujícím je zákazník internetového obchodu Prodávajícího na internetové adrese www.motorservis.cz. Kupujícím je buď kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“ v případě, že se případná práva a povinnosti vztahují jak na Kupujícího-podnikatele, tak na Kupujícího-spotřebitele.

Článek III.

Objednávka zboží a uzavření Smlouvy

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam Zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží, popisu, vlastností, charakteru, povahy Zboží. Ceny nabízeného Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje Zboží a jejich cena zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2. Proces uzavření individuální Smlouvy distančním způsobem mezi Kupujícím a Prodávajícím je tvořen třemi fázemi a to:

I. Zpracování objednávky Kupujícím a její zaslání Prodávajícímu,

II. Zpráva Prodávajícího Kupujícímu ohledně doručení jeho objednávky = obdržení objednávky,

III. Akceptace = přijetí nabídky Kupujícího Prodávajícím a zpráva o odeslání Zboží v souladu s objednávkou.

3. Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ Kupující do elektronického
nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady ceny Zboží,

c) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží,

d) informace o nákladech spojených s dodáním Zboží (dále společně jen jako „objednávka“),

4. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „KOUPIT“ (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

5. Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky a zaškrtnutím příslušného pole souhlasí se zněním těchto Obchodních podmínek a Reklamačního řádu a současně prohlašuje, že si tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád přečetl, jejich obsahu rozumí a souhlasí s ním.

6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednávky Kupujícímu v souladu s ust. § 1827 občanského zákoníku potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením (přijetím) objednávky a její následujícím potvrzením ze strany prodávajícího. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

9. Prodávající v souladu s ust. § 1827 občanského zákoníku přiloží k jeho zprávě o obdržení objednávky Kupujícího podle článku III. odst. 8 těchto Obchodních podmínek předmětné Obchodní podmínky, Reklamační řád, formulář na odstoupení od kupní smlouvy, reklamační formulář a elektronickou účtenku, a to vše zašle Kupujícímu na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující bere na vědomí, že souhlasem s těmito Obchodními podmínkami souhlasí s tím, aby mu byla v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, účtenka zasílána elektronickou formou.

10. Kupující tímto bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít každou Smlouvu, tj. akceptovat každou objednávku Kupujícího. A to zejména s Kupujícími, kteří dříve porušili uzavřené Smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

12. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Smlouvy, na základě dohody s Kupujícím, v těchto případech: Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

13. Prodávající si dále vyhrazuje právo na zrušení objednávky u Zboží označeného pojmy „Na dotaz“ popřípadě „Skladem u dodavatele“ v případě, že Zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a Kupující toto před samotným vznikem Smlouvy neakceptuje. Prodávající Kupujícího o této situaci informuje. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Výše ceny Zboží je u jednotlivého Zboží uvedena ve Webovém rozhraní obchodu. Společně s cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním Zboží.

2. Kupní cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí zboží od Prodávajícího;

b) v hotovosti na dobírku při převzetí zboží v místě určeném Kupujícím v objednávce;

c) platební kartou na dobírku při převzetí zboží v místě určeném Kupujícím v objednávce;

d) bezhotovostně předem převodem na účet Prodávajícího č. 27907841/0100, vedený u Komerční Banky a.s. (dále jen „účet Prodávajícího“);

e) bezhotovostně online prostřednictvím služby GoPay (platba kartou, online bankovním tlačítkem, internet bankingem)

3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření Smlouvy s tím, že závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího

4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

5. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

7. Pokud je dodání zboží nebo služby realizované bez DPH Kupujícímu, který je plátce DPH v EU, daňová povinnost přechází na Kupujícího – daň odvede odběratel. Kupující se potvrzením objednávky a souhlasem s Obchodními podmínkami stává plně odpovědným za správnost a pravdivost fakturačních údajů, které v objednávce uvedl.

Článek V.

Dodání Zboží

1. Způsob doručení Zboží určuje Prodávající, není-li v rámci objednávky ze strany Kupujícího požadováno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující Zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 120 Kč (slovy: jedno sto dvacet korun českých) a dále je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

Článek VI.

Odstoupení od Smlouvy

1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI odst. 4 těchto Obchodních podmínek či o jiný případ podle občanského zákoníku, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit (viz např. ust. § 1840 občanského zákoníku, nebo ust. § 2110 občanského zákoníku), má Kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit Smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží (v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží). Kupujícímu-podnikateli právo odstoupit dle tohoto článku VI. Obchodních podmínek nenáleží, a to bez ohledu na to, zda je dále v tomto článku VI. uveden pouze pojem „Kupující“ bez konkrétního přídavku „-spotřebitel“.

2. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to na adresu provozovny Prodávajícího Temenická 2244/98, 787 01 Šumperk či na adresu elektronické pošty Prodávajícího motorservis@motorservis.cz

3. Pro odstoupení od konkrétní Smlouvy může Kupující-spotřebitel užít formulář pro odstoupení od Smlouvy (odkaz na formulář), jehož nedílnou součástí je i poučení podle ust. § 1820 odst. 1 písm. f), ust. § 1829 odst. 2 občanského zákoníku. Kupující zejména bere na vědomí, že odpovídá za snížení hodnoty Zboží ve smyslu odst. 6 tohoto článku, neboť se Zbožím je oprávněn nakládat před odstoupením od smlouvy pouze tak, jako by s ním mohl nakládat při jeho zakoupení v provozovně Prodávajícího. Prodávající zprostředkoval Kupujícímu předmětný formulář o odstoupení od kupní smlouvy v souladu s článkem III. odst. 9 těchto Obchodních podmínek. Pokud Kupující zároveň s odstoupením od Smlouvy uplatňuje i vady, je povinen vyplnit a užít i reklamační formulář, který mu byl zprostředkován podle článku III. odst. 9 těchto Obchodních podmínek. Pokud zároveň Kupující neuplatňuje vady, může odstoupení od smlouvy učinit jakýmkoli prohlášením učiněným vůči Prodávajícími a doručeným Prodávajícímu v souladu se článkem X. této Smlouvy.

4. Kupující, který uzavřel Smlouvu distančním způsobem a/nebo mimo obchodní prostory, bere na vědomí, že nemůže odstoupit od Smlouvy:

 

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

f) o dodávce zboží, které není běžně skladem a bylo objednáno na závaznou objednávku pro Kupujícího,

g) od dodávce zboží, z jehož charakteru vyplývá, že nelze jednoznačně ověřit jeho funkčnost (elektronické součástky)

 

5. V případě, že Kupující hodlá odstoupit od Smlouvy podle článku V. odst. 1 těchto Obchodních podmínek, tj. podle ust. § 1829 občanského zákoníku, Prodávající tímto Kupujícího poučuje, že Kupující má právo odstoupit od Smlouvy podle ust. § 1829 občanského zákoníku s ohledem na omezenou možnost prohlídky Zboží při uzavření Smlouvy nebo s ohledem na moment překvapení při uzavření Smlouvy. Zjevné zneužití práva na odstoupení podle ust. § 1829 občanského zákoníku nepoužívá ochrany, a to podle ust. § 8 občanského zákoníku.

6. Nemůže-li Kupující jako spotřebitel při odstoupení od Smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku vrátit zboží ve stejném stavu, v jakém jej Prodávající dodal Kupujícímu, (a) je povinen uhradit snížení hodnoty zboží podle ust. § 1833 občanského zákoníku, pokud je to vzhledem k jeho povaze a charakteru předmětného Zboží možné, nebo je (b) povinen zaplatiti Prodávajícímu náhradu ve výši ceny Zboží, nemůže-li Zboží vrátit zpět Prodávajícímu s ohledem na povahu a charakter Zboží.

7. V případě odstoupení od Smlouvy v souladu se zákonem se Smlouva od počátku ruší. Náklady s odstoupením od smlouvy (zejména náklady spojené s vrácením Zboží) hradí Kupující, a to i v případě, že s ohledem na povahu Zboží a jeho velikost není možné vrátit Zboží standardní poštovní zásilkou. V případě, že je zboží vráceno v provozovně Prodávajícího, není vrácení nijak zpoplatněno. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odeslání odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu a zároveň Zboží musí být ve stejném stavu, v jakém jej Prodávající dodal Kupujícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené (v rozsahu nutného užívání), je-li to možné s ohledem na jeho povahu, vlastnosti, charakter a účel užití.

8. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení Zboží Kupujícím dle článku V. odst. 7 těchto Obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené Zboží není poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno, či ve stejném stavu, v jakém jej Prodávající dodal Kupujícímu.

9. V případě odstoupení od Smlouvy podle článku V. odst. 7 těchto Obchodních podmínek vrátí Prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) Kupujícímu nejpozději do čtrnácti dnů od skončení lhůty na přezkoumání Zboží podle článku V. odst. 8 těchto Obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Pokud je Kupující plátcem DPH, peníze budou vráceny pouze na bankovní účet vedený v Registru plátců DPH. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti v sídle Prodávajícího.

10. Kupující bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno nebo nebude ve stejném stavu, v jakém jej Prodávající dodal Kupujícímu, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody Prodávajícímu tímto vzniklé, nebo nárok na snížení hodnoty Zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Článek VII.

Odpovědnost za vady, záruka

 1. Všechno zboží prodávané prodávajícím je určeno pro odbornou montáž. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bezchybná. To znamená, že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, že má jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé a že odpovídá účelu, pro který se obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Pokud se nejedná o zboží použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době.

Článek VIII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží okamžikem zaplacením celé kupní ceny Zboží.

2. Důkazní břemeno o existenci vady a vzniku nároku z vadného plnění nese Kupující. V případě, že se jedná o Kupujícího-spotřebitele vada se na Zboží projeví v průběhu 1 (jednoho) roku od převzetí Kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není ze strany Prodávajícího prokázán opak; tato vyvratitelná domněnka se však neuplatní u Kupujícího-podnikatele. Při uplatnění nároku z vad Zboží nebo uplatnění nároků z náhrady škody nebo jim obdobným nárokům Kupujícím je Kupující povinen prokázat Prodávajícímu vznik konkrétního nároku, a to např. fotodokumentací Zboží, písemnou specifikací vady Zboží.

3. Kupující-podnikatel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného Zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Článek IX.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující bere na vědomí, že za účelem plnění povinností Prodávajícího ze Smlouvy včetně jednání směřujících k jejímu uzavření či k jejímu ukončení, bude Prodávající zpracovávat osobní údaje Kupujícího v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, bankovní spojení a případně jiné informace uvedené v objednávce, v komunikaci s Prodávajícím či jinak sdělené Prodávajícímu ve spojitosti se Smlouvou (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). V rozsahu, ve kterém je povinen Prodávající předmětné osobní údaje (například v rámci faktury) archivovat dle zákona je zákonným důvodem zpracování plnění právních povinností. Dále v rozsahu, v jakém jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu případné obrany proti budoucím nárokům Kupujícího je zákonným důvodem zpracování oprávněný zájem Prodávajícího.

3. Kupující dále souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícímu.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajů, je-li to nezbytné pro plnění povinností Prodávajícího ze smlouvy.

5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele, je-li to potřeba pro plnění povinností Prodávajícího ze Smlouvy, s čímž Kupující výslovně souhlasí. Kromě osob dopravujících Zboží však nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány nejdéle po dobu nezbytnou pro splnění povinností ze Smlouvy a dále nejdéle po dobu 10 let po ukončení plnění povinností Prodávajícího vyplývajících ze Smlouvy, to však v minimálním rozsahu potřebném pro obranu práv Prodávajícího vůči nárokům Kupujícího a dále v rozsahu nezbytném k archivaci účetních a daňových dokladů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů dle odst. 3 tohoto článku výše může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího, případně jednoduše kliknutím na příslušnou pasáž v obchodním sdělení učiněném prostřednictvím e-mailové schránky.

8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat:

 

      
   1. vysvětlení, zda a jaké osobní údaje o Kupujícím Prodávající zpracovává; a případně požádat o jejich zpřístupnění;
   2.   
   3. opravu osobních údajů Kupujícího, bude-li mít pocit, že jsou některé z nich nepřesné, nebo že některé z nich chybí;
   4.   
   5. omezení zpracování, bude-li mít Kupující pocit, že Prodávající zpracovává víc údajů, než je nutné;
   6.   
   7. výmaz osobních údajů, přičemž nebude-li existovat jiný důvod pro jejich další zpracování ze strany Prodávajícího, tento žádosti bez dalšího vyhoví;
   8.   
   9. vydání kopie osobních údajů zpracovávaných automatizovaně na základě souhlasu Kupujícího nebo v souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze Smlouvy, a to ve strojově čitelném formátu, nebo požádat Prodávajícího aby takovou kopii předali jinému správci osobních údajů;
   10.   
   11. to, aby Prodávající dočasně přestal zpracovávat osobní údaje za účelem jeho oprávněného zájmu;
   12.   
   13. podat stížnost přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)‚bude-li Kupující přesvědčen, že jeho údaje Prodávající zpracovává v rozporu s právním řádem.

9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace v případě opakovaných či šikanózních žádostí ze strany Kupujícího.

10. Kupující bere na vědomí, že v souvislosti s plněním povinností dle Smlouvy, mu budou zasílány informace souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího v případě, že udělil k takovému zasílání obchodních sdělení předchozí souhlas.

11. V rámci poskytování relevantních informací může Prodávající krátkodobě uchovávat informaci o předchozí návštěvě na webových stránkách v případě, že s tímto vyslovíte svůj souhlas při první návštěvě webu. Tato informace není žádným způsobem svázána s jakýmikoliv osobními údaji nebo dalšími informacemi o návštěvníkovi mimo samotného faktu, že web navštívil, a je  používána výhradně za účelem poskytnutí relevantních sdělení na webových stránkách nebo v reklamní síti používané Prodávajícím. Vymazáním „cookies“ z paměti prohlížeče Kupujícího, respektive zablokováním jejich ukládání je možné kdykoliv tyto informace smazat nebo i zablokovat jejich jakékoliv další využívání. 

12. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Článek X.

Doručování

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

2. Zpráva je doručena:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ke dni 1.11.2023.

2. Odesláním Objednávky Kupující bez výhrad přejímá veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek a vyjadřuje svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami a s užitím osobních údajů.

3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4. Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Obchodních podmínek. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

5. Konkrétní Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

6. Kupní smlouvu podle těchto Obchodních podmínek a v součinnosti s užitím internetových stránek Webového rozhraní lze uzavřít pouze v českém jazyce.

7. Pokud se Kupující domnívá, že Prodávající porušil své povinnosti z uzavřené Smlouvy, sdělí svoji stížnost na emailovou adresu motorservis@motorservis.cz. V případě, že i přes vzájemnou snahu Kupujícího a Prodávajícího nedojde k dohodě na vyřešení sporné záležitosti, je Kupující na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím jako spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce. U České obchodní inspekce má Kupující možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs . Kupující může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé. Kupující může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

V Šumperku, dne 9.10.2023

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveníPovolit vše