Reklamační řád

Reklamační řád

 

obchodní společnosti MOTORSERVIS Švec s.r.o., IČ: 48398187, se sídlem Temenická 2244/98, 787 01 Šumperk, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 10324, 36903/99 (dále též jen jako „Prodávající“)

Článek I.

Všeobecná ustanovení

1. Tento reklamační řád byl zpracován podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), v platném znění, a upravuje způsob, jakým lze uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného v internetovém obchodě Prodávajícího, na www.motorservis.cz (dále jen „Zboží“).

2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

3. Zákazníkem internetového obchodu www.motorservis.cz je buď kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu Zboží. 

 Článek II.

Odpovědnost Prodávajícího 

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. je vhodné k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a
 3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci,

2. Prodávající dále odpovídá Kupujícímu-spotřebiteli, že k okamžiku převzetí Zboží je vedle ujednaných vlastností:

 1. Zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 2. Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 3. je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující-spotřebitel rozumně očekávat, a
 4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu-spotřebiteli poskytl před uzavřením smlouvy.

3. Prodávající není vázán prohlášením podle odstavce 2 písm. b) a neodpovídá tedy za takovou vadu Zboží, prokáže-li, že si prohlášení nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí Kupujícího-spotřebitele o koupi Zboží nemohlo mít vliv. Odstavec 2 tohoto článku se dále nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Zboží liší a Kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil, a dále se nepoužije v případech nákupu Zboží ze strany Kupujícího-podnikatele.

4. Ke Zboží je přikládán daňový doklad – faktura, který slouží k uplatnění reklamace.

5. Kupující-podnikatel dále bere na vědomí, že není oprávněn využívat těch práv, které jsou v tomto reklamačním řádu stanoveny výslovně pro Kupující-spotřebitele, že vůči Kupujícímu-podnikateli není poskytována záruka za jakost ve smyslu ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku, a že Kupujícího-podnikatele Prodávající uspokojí výlučně v rozsahu jeho zákonných práv z vadného plnění při koupi movité věci a těch ustanovení reklamačního řádu, které se vztahují i na Kupujícího-podnikatele.

Článek III.

Práva z odpovědnosti za vady

1. Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství. Kupující-podnikatel dále rovněž bez zbytečného odkladu po převzetí zkontroluje, zda Zboží nemá jakékoli jiné vady a tyto vady bez zbytečného odkladu vytknout; neučiní-li tak, právo Kupujícího-podnikatele uplatnit jakékoli vady, které bylo možné odhalit již při této prohlídce, zaniká.

2. Kupující přitom bere na vědomí, že při doručení Zboží Kupujícímu prostřednictvím přepravce dochází k přechodu nebezpečí škody na věcí již předáním věci tomuto přepravci, měl-li Kupující na výběr z více přepravních společností. V případě, že Kupující nepřevezme Zboží v sjednaném termínu, má Prodávající nárok na úhradu nákladů spojených s uskladněním Zboží.

3. Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího-spotřebitele práva věc reklamovat, v případě Kupujícího-podnikatele však zaniká právo uplatnit jakékoli vady, které bylo možné odhalit již při této prohlídce. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

4. V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu nebo servisnímu středisku přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. V případě, že tak neučiní a dojde k poškození Zboží, může být velice obtížné posoudit správně vady na věci a Kupující bere na vědomí, že Prodávající neodpovídá za jakékoli vady způsobené v průběhu přepravy od Kupujícího k Prodávajícímu.

5. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.motorservis.cz. Optimální je originál dokladu o zakoupení Zboží. Kupující je dále povinen v maximálním rozsahu, který je mu znám, popsat, v čem vada dle jeho názoru spočívá, a jak se vada projevuje.

6. Práva z odpovědnosti za vady Zboží Kupujícímu nenáleží v případě, že vadu Zboží sám způsobil, a to zejména pokud vada vznikla:

 1. mechanickým poškozením Zboží po jeho předání dopravci,
 2. nedovolenými zásahy do Zboží, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je Zboží plombami opatřeno,
 3. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 4. nesprávným užíváním,
 5. užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
 6. užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 7. používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 8. neodbornou instalací a obsluhou,

a dále v případě, pokud předložený doklad (faktura, záruční list atd.) vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, které je uvedeno na předloženém dokladu.

 

7. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, a dále se také nevztahuje na Zboží prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na použité Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím a dále ani na Zboží, u kterého to vyplývá z povahy věci. Za vadu se nepovažuje ani skutečnost, že Kupující přestal mít zájem dále zakoupené Zboží užívat a chce jej vrátit.

 

8. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny Prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost Prodávajícího a dále také v případě, pokud byla montáž provedena Kupujícím, avšak vada vznikla v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající.

9. V případě, že bylo Zboží určeno k odborné montáži je vhodné při uplatnění práva z vady předložit také doklad odborného servisu nebo osoby oprávněné provádět montáž nebo fakturu, popř. stvrzenku o zaplacení s uvedením technologického postupu, vykonaných prací, objednacího kódu Zboží a registrační značky vozidla, do kterého byl výrobek namontován. V případě, že montáž či uvedení do provozu nebylo provedeno v odborném servisu či osobou profesně způsobilou k montáži v rámci její podnikatelské činnosti, a dále v případě, kdy byla montáž provedena Kupujícím v rozporu s poskytnutým návodem (byl-li poskytnut), přičemž v důsledku takové montáže vznikla na Zboží vada, neodpovídá Prodávající za takovou vadu a Kupující není oprávněn uplatnit u Prodávajícího reklamaci.

10.V případě, že Zboží vyžaduje montáž, je Kupující povinen po zjištění vady již namontovaného Zboží dále Zboží nepoužívat, jelikož v opačném případě bude velice složité řádně posoudit reklamaci. Rychlému a úspěšnému vyřízení reklamace výrazně pomůže, pokud Kupující v případě, kdy demontáž není činěna přímo ze strany Prodávajícího, zajistí (nebo třetí osobou nechá zajistit) maximum informací o stavu vozidla a Zboží k okamžiku demontáže.

11. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, akumulátor, tisková hlava), bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo Kupujícího reklamovat Zboží v zákonné lhůtě pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení Zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.

12. Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu.

13. Na žádost Kupujícího-spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu-spotřebiteli potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě v případě, že je taková záruka za jakost poskytována. Záruka za jakost přitom není poskytována, není-li tak uvedeno přímo u konkrétního Zboží a v rozsahu, ve kterém je poskytována výrobcem takového zboží. Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Prodávajícího, dále také údaj, že má Kupující-spotřebitel ze zákona právo vůči Prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a označení Zboží, na nějž se záruka vztahuje, obsah záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky. Pokud je poskytována záruka za jakost nad rámec zákonné odpovědnosti za vady, určí Prodávající podmínky a rozsah záruky v záručním listě. 

 

 Článek IV.

Doba odpovědnosti za vady

1. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo  vadného plnění, která byla na Zboží již v době převzetí a projeví se u nového Zboží do 2 let ode dne převzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží v průběhu 1 (jednoho) roku od převzetí Kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. V případě koupě již použitého Zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 1 (jeden) rok. Pro Kupujícího–podnikatele činí doba, ve které může uplatnit své právo z vadného plnění, 6 (šest) měsíců.

2. V případě Zboží s omezenou životností, které se tzv. spotřebovávají, jako jsou bateriové zdroje, světelné zdroje apod., je Prodávající odpovědný za vady v případě Kupujícího-spotřebitele po dobu 2 let od převzetí a v případě Kupujícího-podnikatele pouze po dobu dle pokynů výrobce, maximálně však po dobu 6 (šesti) měsíců. Kupující (podnikatel i spotřebitel) však bere na vědomí, že odpovědnost za vady se nevztahuje na pokles kapacity baterií, světelného zdroje apod., ke které dochází běžným používáním Zboží.

3. Právo z vadného plnění je možné uplatnit pouze v případě, že se vada na Zboží projevila nejpozději v poslední den lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, tedy v případě Kupujícího-spotřebitele nejpozději do 2 (dvou) let od převzetí (a v případě použitého zboží maximálně do 1 roku od převzetí) Zboží, a v případě Kupujícího-podnikatele nejpozději do 6 (šesti) měsíců od převzetí Zboží.

4. Vady zjevné, tj. vady množstevní nebo vady se zjevným poškozením, které je možno zjistit při prohlídce Zboží, je Kupující-podnikatel oprávněn uplatnit u Prodávajícího nejpozději v momentě převzetí zboží, jinak toto právo zaniká. Kupující-spotřebitel je oprávněn tyto vady uplatnit

5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění nebo Zboží reklamovat u Prodávajícího, a to ideálně odesláním vadného zboží poštou na adresu Prodávajícího: Temenická 2244/98, 787 01 Šumperk.

6. Při reklamaci doporučujeme vyplnit reklamační protokol s popisem vady Zboží (viz protokol), aby měl Prodávající možnost nechat vadu odborně posoudit. Prodávající si vyhrazuje, že pokud Kupující uvede nesprávné údaje, nebo některé potřebné údaje neuvede, není v prodlení s odstraněním vad do doby, než Kupující zjedná nápravu. Zejména v případě Zboží vyžadujícího odbornou montáž, je součinnost Kupujícího zcela nezbytná pro následné vyřízení reklamace.

 

Článek V.

Práva z vad Zboží

1. Podle charakteru vady, která u Zboží byla v době jejího převzetí Kupujícím-spotřebitelem a která se projevila v době 2 let od převzetí Zboží, postupuje Prodávající ve vztahu ke Kupujícímu-spotřebiteli následujícím způsobem v souladu s občanským zákoníkem:

a. má-li Zboží vady, může Kupující-spotřebitel požadovat buď dodání nové věci bez vad nebo opravu věci dle vlastního výběru, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný oproti druhému (nezvolenému) způsobu odstranění vady. Prodávající přitom může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.;

b. pakliže není odstranění vady ze strany Prodávajícího odmítnuto dle písm. a) výše, odstraní Prodávající  vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu-spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Kupující Zboží koupil. V takovém případě je Prodávající zároveň povinen převzít Zboží na vlastní náklady, a vyžaduje-li taková reklamace demontáž Zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem Zboží předtím, než se vada na Zboží projevila, je Prodávající povinen provést demontáž vadného Zboží a montáž opraveného nebo nového Zboží sám anebo uhradit náklady s tím spojené. V případě, že takové náklady vznikly a Kupující-spotřebitel je bude po Prodávajícím požadovat, žádá Prodávající, aby veškeré podklady dokazující existenci a výši nákladů byly Kupujícím-spotřebitelem Prodávajícímu předány již v rámci reklamace tak, aby k jejich případnému vrácení či proplacení mohlo dojít v zákonné lhůtě;

c. v případě, že Prodávající odstranění vady odmítl dle písm. a) výše a/nebo ji neodstranil v souladu se svými povinnostmi uvedenými výše, a dále také v případě, že se vada projevila na Zboží opakovaně, vada Zboží je podstatným porušením kupní smlouvy, případně je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zřejmé, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího-spotřebitele, má Kupující-spotřebitel právo odstoupit od smlouvy nebo uplatnit právo přiměřenou slevu. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Kupující-spotřebitel obdržel. Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná;

d. v případě, že Kupující-spotřebitel od smlouvy odstoupí, Prodávající mu vrátí kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží zpět od Kupujícího-spotřebitele, případně Kupující-spotřebitel prokazatelně doloží, že Zboží z jeho strany již bylo odesláno zpět Prodávajícímu.

2. Právo z vadného plnění Kupujícímu-spotřebiteli nenáleží v případě výjimek stanovených v čl. III odst. 6, 9. 

3. Kupujícímu-podnikateli náleží případná práva z vad Zboží pouze ve vztahu k vadám, která byla na Zboží již v době převzetí Zboží, a pouze v rozsahu zákonných práv z vadného plnění při koupi movité věci a těch ustanovení reklamačního řádu, které se vztahují i na Kupujícího-podnikatele.

 

Článek VI.

Vyřízení reklamace

1. O oprávněnosti reklamace ze strany Kupujícího-spotřebitele rozhodne Prodávající při jejím uplatnění. Ve složitějších případech, kdy je nutno zajistit odborné posouzení nebo vyjádření výrobce, rozhodne Prodávající o její oprávněnosti do 3 pracovních dnů. Tato lhůta se neuplatní u Kupujícího-podnikatele; v případě Kupujícího-podnikatele rozhodne Prodávající o oprávněnosti reklamace nejpozději do 30 kalendářních dnů. Prodávající je dále povinen Kupujícímu-spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující-spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Kupujícího-spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na případné jiné osoby určené k provedení opravy.

2. V případě oprávněné a Prodávajícím uznané reklamace musí být tato reklamace včetně odstranění vady vyřízena Kupujícímu–spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že to vyžadují okolnosti případu, se Prodávající pokusí s Kupujícím-spotřebitelem dohodnout na prodloužení lhůty ihned poté, co se o důvodu pro prodloužení lhůty dozví. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 občanského zákoníku. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli. V případě Kupujícího-podnikatele, se Prodávající zavazuje o uplatnění práva z vady rozhodnout bez zbytečného odkladu. Ve složitějších případech ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Ve výjimečných, odůvodněných případech (nutnost odborného posouzení v laboratořích výrobce apod.) může být tato lhůta prodloužena. Prodávající o této skutečnosti informuje před uplynutím lhůty 60 dnů.

3. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

4. Kupující přitom bere na vědomí, že u vybraných druhů Zboží (např. elektronické díly jako je váhy vzduchu, čidla, a další, a dále také kompresory klimatizací, filtry pevných částic, řídící jednotky, apod.) je nezbytné poskytnout Prodávajícímu součinnost ve větším než běžném rozsahu, zejména přiložit k reklamaci dodatečné doklady jako např. chybový zápis z diagnostického zařízení, doklady ze servisu týkající se montáže, kopii technického průkazu vozidla či stroje do nějž bylo Zboží použito apod. dle jednotlivých požadavků Prodávajícího.

5. Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní včetně všech dokladů. V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní či neposkytne dostatečnou součinnost, přestože je to nezbytné ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí či poskytnutí součinnosti.

6. Kupující-spotřebitel má dále právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Kupujícímu-podnikateli toto právo v případě práv z vadného plnění nenáleží.

7. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky.

8. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, popřípadě písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace.

9. V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží z opravy do 30 dní od uplynutí doby, kdy oprava byla vyřízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím Zboží.

10. Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

 

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.11.2023 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveníPovolit vše